På söndag är det dags för andra vandringen i Askeröd!

Nu går vi vidare i vår serie av vandringar i Askeröd under hösten. På söndag kl 16.30 samlas vi i Stationsparken i Askeröd och går därifrån tillsammans en slinga som går i och omkring bykärnan. Redan här kan ni läsa om ett par av de platser vi kommer att se.

 

 

Järnvägen

Genom Askeröd gick under många år en järnväg med persontrafik såväl som godstrafik. Sträckan Bjärsjölagård-Eslöv öppnades 1866 och kompletterade då sträckan Bjärsjölagård-Ystad som öppnades året före. Kostnaden blev en bit över 4 miljoner kronor, något som kan sättas i perspektiv genom att hänvisa till rallarnas lön som var ca 1 kr per dag.

Det var tack vare järnvägen som det överhuvudtaget växte fram en by i Askeröd; utan järnväg kunde det varit en försvinnande by som många andra. Istället blomstrade byn och något som kan liknas vid en byggboom inträffade på 1870-80 talet. Under dessa och efterföljande år startades också ett flertal verksamheter: det fanns mataffärer, bageri, klädaffärer, mejeri, slakteri, mekanisk verkstad, café, telefonstation, urmakeri mm. De flesta av alla dessa saker tillkom mellan järnvägens ankomst och första världskriget.

Det var med 1930-talets depression som vändningen kom. Depressionen slog hårt mot mindre privatägda järnvägar och SJ tog över många sträckor, däribland den genom Askeröd. Till en början gick tågen fortsatt efter samma schema men framåt 60-talet började många järnvägslinjer drabbas av nedläggning. Sträckan mellan Eslöv och Ystad höll ut ett tag men 30 maj 1981 gick sista persontåget. Sträckan stängdes officiellt 1983 och revs upp 1984.

Ett av de sista tågen som passerade Askeröd. 1981. Foro: Sigurd Nilsson

 

Intressanta hus

Stationshuset speglar dåtiden i sin tegelarkitektur och blev ett naturligt centrum för den framväxande byn. 1872 flyttade första stationsinspektören in på husets övervåning och i mer än hundra år bodde där sedan järnvägsfolk med familjer. Huset hyste också postkontor fram till 1973. När tågtrafiken upphörde såldes huset som privatbostad.

Mitt emot Stationshuset hittar vi bland annat ett numera grönt hus som länge var känt som Raabs affär. Historien är den att handlaren J O Oldén byggden huset runt år 1900 och startade mataffär (vid tidpunkten den tredje matvaruaffären i den omedelbara närheten) varpå han sedan följdes av fem olika handlare som alla bedrev affär. Den siste hette Henning Raab och efter dennes död 1977 upphörde affären som då var byns sista. Detta upplevde många som ett dråpslag för byns existens.

Huset som kallas Hildas Café ligger också mitt emot stationen. Här drev Hilda Persson under många år ett bageri och café. Under bageriets dagar hade Hilda hjälp av flertalet inneboende bagerskor och bagarelever. Caféet blev en viktig mötesplats för byns invånare och som vi kommer höra senare var det också här i huset som idrottsklubben Askeröds IF startades 1944. I huset fanns även en telefonstation som bemannades dygnet runt med en så kallad telefonissa som kopplade alla samtal rätt.

Spannmålsmagasinet byggdes i början av 1900-talet av Sven Nilsson som var Askeröds stora affärsman. Det höga huset inrymde ett spannmålsmagasin medan det lägre huset var en del av Askeröds andelsslakteri som under sin blomstringsperiod var ett av Skånes större landsbygdsslakterier. I spannmålsmagasinet bedrevs som sagt spannmålshandel men man tillhandahöll även andra typer av förnödenheter till lantbruket, något som pågick i olika former ända in på 1990-talet.

Det så kallade Funkishuset ligger en bit in på Jöns Bengts väg och var när det byggdes under brinnande krig (stod färdigt 1945) del av en djärv och modern stil kallad funkis. Även detta hus hyste under en period en affär.

 

Ekhagen

2007 fick Sigurd Nilsson, boende i Askeröd, Hörby kommuns miljöpris för sitt ”exemplariska mångåriga naturvårdsengagemang att med hjälp av röjning och slåtter återställa floran i ekhagen i anslutning till Askeröds by. Ekhagen som åsyftas är de 2 ha som återfinns bakom husen på gatan som går igenom Askeröd och som även ramas in av Jöns Bengts väg på ena sidan och idrottsplatsen på den andra. Det var i mitten av 1980-talet som Sigurd inledde sitt arbete med att hugga omkring ett tunnland med lie och från 1990-talet hela hagen med slåtterbalk. Han fick då bra stöd av Hörby Naturvårdsförening, markägare, grannar och byförening. Även Länsstyrelsens Naturvårdsenhet var under flera år på plats och gav råd och under några år även ekonomiskt bidrag.

Området hade betats i hundratals år men hotades nu av att växa igen. Genom Sigurds insatser behöll området en rik markflora som både utgjorde ett välkommet inslag i det åkerdominerade landskapet och resulterade i en ökad medvetenhet och engagemang bland byns invånare.

I samband med ägarbyte fick Sigurd 2010 avsluta sitt skötselavtal av hagen med Länsstyrelsen. Sedan dess har tyvärr många sällsynta arter försvunnit men hagen bär en fin historia och utgör fortfarande ett vackert och viktigt inslag i jordbrukslandskapet.

 

En sund själ i en sund kropp

Askeröds IF bildades 1944 inne i Hildas Café. Avsikten att bereda ortens unga fysisk aktivitet under mottot ”en sund själ i en sund kropp”. Fotboll var den dominerande sporten i föreningen då och har så varit ända fram till nu, även om andra idrotter har bedrivits under sporadiska perioder.

Ganska snabbt efter föreningens bildande fanns en god uppslutning kring dess aktiviteter. Under perioder lär uppemot 90 % av bygdens alla unga pojkar ha gått igenom ungdomen och på något sätt varit involverad i fotbollen. Framåt 80- och 90-talet vann dessutom flickfotbollen terräng och Askeröds IF blev en pionjärförening på damsidan med lag så högt upp i seriesystemet som division 1 (damernas näst högsta serie). Även herrlaget har varit framgångsrikt och var under många år det mest framstående laget i Hörby kommun. Askeröds IF var således, trots ortens ringa storlek, en förening känd för väldigt många fotbollsintresserade i Skåne.

Även om föreningen fortfarande mår väl är den inte riktigt lika framgångsrik längre. Särskilt tråkigt är att damlaget har behövt lägga ner verksamheten på grund av för få spelare. Herrlaget finns kvar och befinner sig just nu i division 5. Men precis som när klubben bildades finns fortfarande stort intresse bland bygdens unga och det finns både pojk- och flicklag som kommer samman för träningar några gånger i veckan. Med andra ord lever grundarnas avsikt kvar än idag och Askeröds IF har fortfarande en viktig del i att förse ungdomar med en meningsfull och sund vardag.