Vad händer med skolorna i Västerstad och Östraby?

Som några kanske minns genomfördes 2017 en utredning av skolsituationen i Hörby kommun. I slutrapporten framhölls fyra scenarier med stor spännvidd; allt ifrån att skolorna i kommunen fortsätter fungera precis som förut till att alla landsbygdsskolor läggs när och en stor skola byggs i Hörby. Utredningen ledde till oro på Hörbys landsbygd och flera föreningar gjorde gemensam sak att bjuda in till politikerdebatt. Där blev det tydligt att någon nedläggning av alla landsbygdsskolor inte var aktuell vilket parti som än vann valet. För er som vill minnas detta tillfälle under 2018 finns här en text som jag skrev efter debatten och här en ytterligare reflektion kring situationen.

En bit in i 2019 började man emellertid prata om en omorganisering av skolorna i Östraby och Västerstad. I nuläget har båda byarna såväl förskola och skola men nu var tanken att förlägga all förskoleverksamhet till Västerstad och all skolverksamhet i Östraby. Vi i Askerödsbygdens byaförening var då i kontakt med dåvarande skolchefen Tomas Ringberg som framhöll att en omorganisering skulle underlätta för personalen och mycket väl kan ses som en satsning på landsbygden. Föräldrar till berörda barn informerades också om att kommunen undersökte en omorganisering. Sedan dess har det varit relativt tyst i frågan. Den har hanterats några gånger i Barn- och utbildningsnämnden, där man undersöker saken vidare.

För att få klarhet bestämde vi vid Askerödsbygdens byaförenings senaste styrelsemöte att kontakta representanter från kommunen för att få en uppdatering. Tf skolchef Caroline Åkesson Larsson fick första samtalet och hon framhöll att omorganiseringen i högsta grad är aktuell. På frågan om när vidare information, dialog eller beslut kan tänkas komma så hänvisade hon till Stefan Borg, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden. I mailkontakt med honom ställde vi följande frågor:

  1. Vilken omorganisering är det som undersöks just nu och varför?
  2. När kan ett beslut om omorganisering väntas?
  3. Hur kan bygdens invånare hålla sig uppdaterade i ärendet och vart vänder de sig om de har frågor eller åsikter?
  4. Planerar kommunen någon slags medborgardialog i ärendet?

Stefan återkom med svar på våra frågor:

”När det gäller omorganisationen, eller verksamhetskonsolideringen, som jag brukar beteckna den — egentligen handlar det om att framtidssäkra skolverksamheten i den här delen av kommunen – så utgår den i allt väsentligt från det material som togs fram under förra mandatperioden. Det såg stora fördelar med att samordna all förskoleverksamhet till Västerstad och all skolverksamhet och fritidsverksamhet till Östraby. Detta motsvarande scenario 2 i KPMG:s utredning från 2017.

Utifrån detta scenario har nu skolförvaltningen tillsammans med tekniska förvaltningen tagit fram ett konkret förslag som ska behandlas på Barn- o. utbildningsnämnden på tisdag. Här vill jag inte föregripa nämndens behandling av ärendet. Bara konstatera att vi i styret är beredda att avsätta 15 miljoner kr i investeringsbudgeten för projektet, involverande bl.a. en ny skolbyggnad i Östraby, om nämnden skulle vilja gå vidare med det.

Om nämnden väljer att gå vidare med projektet så kommer vi att informera alla som är berörda av omstruktureringen. På vilket sätt är inte minst beroende av hur pandemin utvecklas, och därmed de restriktioner som nu måste följas. Den som har frågor kan vända sig till mig eller till skolförvaltningen och efter tisdag kommer jag att kunna svara bättre på alla frågor. Någon slags ”medborgardialog” planeras inte. Som jag ser det är medborgarna representerade genom sina valda ombud i nämnden.”

Av svaren kan vi alltså bland annat se att beslut väntas redan på tisdag. Åsikter eller frågor kan vändas till Stefan Borg själv eller till skolförvaltningen. Kontaktuppgifter finns på Hörby kommuns hemsida.