Vandring vid Askeröds Mosse

Det finns mycket fin natur kring Askeröd, där du kan gå, springa eller cykla. Under sensommaren kommer byföreningen i samarbete med Omställning Askeröd och Holma Folkhögskola presentera tre promenadstråk, där du kan uppleva naturens gång under hela året. Under promenaderna kommer du också att få höra om historien bakom många av de platser vi passerar.Den första vandringen går runt Askeröds Mosse den 24 augusti kl 18.30 med samling i Stationsparken. Här kan du nu läsa mer om vandringen.

 

Askeröds Mosse

Askeröds Mosse är en del av Kävlingeåprojektet som är ett samarbete mellan 9 kommuner inom Kävlingeåns avrinningsområde. Området har historiskt sett varit ett våtmarksområde med bete och torvtäckt. Det omfattar omkring 12 ha och innehåller i dag 6 mindre dammar med tillhörande översvämningsområden. Mossan anlades under 2005. Området tillhör 6 olika fastighetsägare, som idag sköter området genom en samfällighetsförening. Syftet med återetableringen av våtmarksområdet är att minska miljöpåverkan i avrinningsområdet för Kävlinge å, samt att minska transporten av näring ut till havet. Ett syfte är även att öka den biologiska mångfalden.

Från otillgängligt till rekreationsområde

Foto: Bengt Bengtsson

Under många år låg stora delar av området oanvänt och var ganska otillgängligt med sina sumpområden, massor av brännässlor, tistlar, kaveldun och meterhögt gräs. Med mossprojektet schaktades hela området. Enbart enstaka träd och några skogsdungar lämnades kvar och låga dammar grävdes ut med tillhörande översvämningsområden. Området iordningställdes till djurbete och kring den sista dammen till uppodling. Idag hålls området betat och hägnat så att det går att promenera runt hela eller delar av våtmarksområdet.

Fågellivet
Framför allt fågellivet har njutit gott av våtmarkssatsningen. Under åren har fler och fler fåglar synts till i dammarna och angränsande skogsdungar. Under vinter och vår kan du se stora mängder gäss, mest grågäss, men även kanadagäss, sädgäss och vitkindade gäss förekommer, samt sångsvan. Gässen gör också att havsörnen ibland stryker förbi höst- och vintertid, och även kungsörn och pilgrimsfalk har observerats. Under flytten både vår och höst kan du ha tur att se många (även sällsynta) fåglar, som stannar över i mossen en dag eller två. Våren 2017 sågs bland annat kungsfiskare och ägretthäger hålla till i dammen intill reningsverket.

På sommaren är det mestadels häckande fåglar som syns i och invid mossen: knölsvan, grågås, gråhäger, grav- och gräsand, sothöna och inte minst en art som verkligen har gynnats av alla moss- och dammprojekt i Kävlingeåns avrinningsområde, nämligen gråhakedoppingen. Spana efter en fågel liggande på vattnet, stor som en and med lång spetsig näbb, röd hals och grå kind. Den som lyssnar och kikar lite noggrannare kan även hitta både sävsparv och kärrsångare. För några år sedan gjorde även brun kärrhök ett häckningsförsök, men det misslyckades – vassarna är inte tillräckligt omfattande. Omvandlingen av mossen har även inneburit att trollsländorna trivs bra och det har gjort att lärkfalken numer är en årlig gäst under sommaren.

Växtligheten
Efter iordningsställandet av våtmarken har särskilt stora bestånd av gul svärdslilja på försommaren varit ett av de mera spektakulära tecknen. I gränsdiket syns på våren små ansamlingar av kabbeleka. Under sommar och sensommar blommar tjärblomster och fackelblomster med sina skarpt rosa blommor tillsammans med vitklövern, som trivs med betandet. Du finner även det gulvita älggräset, mjölkört, dunört och numera gott om tistlar. Härtill kommer ett stort antal andra blommande växter och buskar fram för allt längs med diket och i de små dungarna. De flesta växterna är typiska för mossjord och betade områden. I skogsdungen finns tidigt på våren både snödroppe och gullviva.

Djurlivet
Småfisk finns i dammarna och i diket tillsammans med olika grodor och andra vattenlevande insekter. Dessutom finns rådjur och vildsvin i skogsdungarna och 2017 verkar ett rävpar ha etablerat sig liksom en utter (på vandring) har iakttagits.

Utvecklingen
Både djur- och fågellivet samt växtligheten förändras kontinuerligt. Nya arter kommer till för varje år allt eftersom området utvecklas. Det, som har varit så intressant, är att det har gått väldigt fort med etableringen av många arter av både växter och djur/fåglar. Det är mycket tydligt att den biologiska mångfalden har ökat. I dag finns gott om växtlighet för en mångfaldig insektsfauna och därmed också en ökad diversitet bland fåglar och andra djur.

Mossen från ovan. Foto: Bengt Bengtsson