Slutgiltigt beslut om skolorna väntas inom kort – uppdaterat

Som vi skrev i tidigare inlägg så väntades Barn- och utbildningsnämnden i Hörby besluta om en omorganisering av skolorna i Östraby och Västerstad i tisdags. Så blev fallet och saken ska nu behandlas i kommunstyrelsen inom kort.

Flera föräldrar i bygden upplever att kommunen borde ha initierat medborgardialog innan ett så viktigt beslut tas. De har därför skapat en facebookgrupp där alla föräldrars åsikter välkomnas. Ni finner facebookgruppen här. Det har också skapats en namninsamling med syftet att kräva dialog innan beslut tas. Namninsamlingen finner ni här.

Även vi i byaföreningen är givetvis intresserade av era åsikter. Maila gärna askerodsbygdens.byforening@gmail.com. Vi lovar inte att vi hinner svara eller kommentera, men det ger åtminstone lite input om det blir så att vi får frågor från kommun eller media vad bygdens invånare tycker.

Uppdatering: I Barn- och utbildningsnämndens protokoll från tisdagen den 24 november finns en kort beskrivning av ärendet och varför beslutet är taget. Ni finner dokumentet här: BUN 201124

Vad händer med skolorna i Västerstad och Östraby?

Som några kanske minns genomfördes 2017 en utredning av skolsituationen i Hörby kommun. I slutrapporten framhölls fyra scenarier med stor spännvidd; allt ifrån att skolorna i kommunen fortsätter fungera precis som förut till att alla landsbygdsskolor läggs när och en stor skola byggs i Hörby. Utredningen ledde till oro på Hörbys landsbygd och flera föreningar gjorde gemensam sak att bjuda in till politikerdebatt. Där blev det tydligt att någon nedläggning av alla landsbygdsskolor inte var aktuell vilket parti som än vann valet. För er som vill minnas detta tillfälle under 2018 finns här en text som jag skrev efter debatten och här en ytterligare reflektion kring situationen.

En bit in i 2019 började man emellertid prata om en omorganisering av skolorna i Östraby och Västerstad. I nuläget har båda byarna såväl förskola och skola men nu var tanken att förlägga all förskoleverksamhet till Västerstad och all skolverksamhet i Östraby. Vi i Askerödsbygdens byaförening var då i kontakt med dåvarande skolchefen Tomas Ringberg som framhöll att en omorganisering skulle underlätta för personalen och mycket väl kan ses som en satsning på landsbygden. Föräldrar till berörda barn informerades också om att kommunen undersökte en omorganisering. Sedan dess har det varit relativt tyst i frågan. Den har hanterats några gånger i Barn- och utbildningsnämnden, där man undersöker saken vidare.

För att få klarhet bestämde vi vid Askerödsbygdens byaförenings senaste styrelsemöte att kontakta representanter från kommunen för att få en uppdatering. Tf skolchef Caroline Åkesson Larsson fick första samtalet och hon framhöll att omorganiseringen i högsta grad är aktuell. På frågan om när vidare information, dialog eller beslut kan tänkas komma så hänvisade hon till Stefan Borg, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden. I mailkontakt med honom ställde vi följande frågor:

  1. Vilken omorganisering är det som undersöks just nu och varför?
  2. När kan ett beslut om omorganisering väntas?
  3. Hur kan bygdens invånare hålla sig uppdaterade i ärendet och vart vänder de sig om de har frågor eller åsikter?
  4. Planerar kommunen någon slags medborgardialog i ärendet?

Stefan återkom med svar på våra frågor:

”När det gäller omorganisationen, eller verksamhetskonsolideringen, som jag brukar beteckna den — egentligen handlar det om att framtidssäkra skolverksamheten i den här delen av kommunen – så utgår den i allt väsentligt från det material som togs fram under förra mandatperioden. Det såg stora fördelar med att samordna all förskoleverksamhet till Västerstad och all skolverksamhet och fritidsverksamhet till Östraby. Detta motsvarande scenario 2 i KPMG:s utredning från 2017.

Utifrån detta scenario har nu skolförvaltningen tillsammans med tekniska förvaltningen tagit fram ett konkret förslag som ska behandlas på Barn- o. utbildningsnämnden på tisdag. Här vill jag inte föregripa nämndens behandling av ärendet. Bara konstatera att vi i styret är beredda att avsätta 15 miljoner kr i investeringsbudgeten för projektet, involverande bl.a. en ny skolbyggnad i Östraby, om nämnden skulle vilja gå vidare med det.

Om nämnden väljer att gå vidare med projektet så kommer vi att informera alla som är berörda av omstruktureringen. På vilket sätt är inte minst beroende av hur pandemin utvecklas, och därmed de restriktioner som nu måste följas. Den som har frågor kan vända sig till mig eller till skolförvaltningen och efter tisdag kommer jag att kunna svara bättre på alla frågor. Någon slags ”medborgardialog” planeras inte. Som jag ser det är medborgarna representerade genom sina valda ombud i nämnden.”

Av svaren kan vi alltså bland annat se att beslut väntas redan på tisdag. Åsikter eller frågor kan vändas till Stefan Borg själv eller till skolförvaltningen. Kontaktuppgifter finns på Hörby kommuns hemsida.

Askeröds räddningstjänst nåddes inte vid brandlarm i skola

I slutet av oktober gick brandlarmet i De la Gardieskolan och Västanvindens förskola i Västerstad. Lyckligtvis var det inte fråga om någon brand men situationen visade ändå en allvarlig brist, nämligen att räddningstjänsten i Askeröd inte nåddes av larmet. Istället var det en brandbil från Hörby som ryckte ut, en färd som tar åtskilligt längre tid än vad den skulle ha gjort för Askeröds räddningstjänst.

Med anledning av detta ställde vi i Askerödsbygdens byaförening tre frågor till Räddningstjänsten Skånemitt:

  1. Vem tog beslutet att Askeröds räddningstjänst inte ska larmas när det brinner i den lokala skolan?
  2. Varför togs det beslutet?
  3. Kan beslutet ändras?

Vi fick följande svar från Daniel Frej, operativ chef på Räddningstjänsten Skånemitt:

”Jag vill först och främst bekräfta att det stämmer att vi fick in ett automatisk brandlarm gällande De La Gardieskolan i Västerstad 23/10 kl:13:07. Jag fick också kort därefter information om att Stn Askeröd inte blivit larmade dit, däremot var Stn Hörby på väg till objektet. Ärendet är felanmält, och kontakt togs med SOS alarm kring hur larmningen gått till. Efter kontroll av larmplanen som finns i aktuell insatszon på den typen av ärende, visade det sig att larmplanen inte stämde och att Stn Askeröd saknades. Därav uteblev larmning av Stn Askeröd.

Larmplanen var felaktigt utformad eller inlagd. Ingen har tagit ett aktivt beslut att Askeröd inte ska larmas. Felet är åtgärdat. Vid framtida brandlarm gällande De La Gardieskolan kommer Stn Askeröd och Stn Hörby att larmas tillsammans.”