Möte om Dala slutade i Succé

I tisdags arrangerade Askerödsbygdens byförening ett möte om Dala i Dala. Platsen för träffen var Dala bil och traktors nybyggda maskinhall och på förhand fanns förhoppningar om att ett flertal boende i Dala skulle dyka upp. Sittplatser fanns för ett 20-tal. Tre flaskor mineralvatten hade också köpts in.

Just innan mötet kunde man dock ana att varken sittplatser eller mineralvatten skulle räcka. Utmed landsvägen kom folk till cykel och till fots, i vissa fall med hjälp av rollator, innan de tog ståplats eller sittplats i maskinhallen. Till slut uppgick skaran till ett trettiotal personer och fler än hälften av alla hushåll mellan Dalas ortsskyltar var närvarande. En uppslutning som måste betraktas som en succé. Och det tog inte lång tid innan flera personer uttalade förvåning över att de ännu inte träffats trots att man under många år bott bredvid varandra.

Folkligt i Maskinhallen

När mötet väl kom igång visade det sig att de allra flesta i Dala helst av allt önskar en förändring när det gäller trafiksituationen. Landsvägen som går genom byn har en hastighetsbegränsning på 70 km/h, en hastighet många boende tycker är för hög (inte minst för att många bilister i realiteten kör något för fort vilket gör att bilar ofta kör förbi i 90 km/h). Orsakerna till att hastigheten upplevs som problem är många. Vissa vill känna sig säkrare när de går ut till sin postlåda eller till äventyrs ger sig ut på promenad eller cykeltur i byn. Andra tänker på barnen som leker i sina trädgårdar just bredvid vägen eller som på morgnar och eftermiddagar behöver gå utmed vägen för att komma till skolbussen. Några påtalar att det är väldigt många utfarter i Dala, att dessa ofta är skymda och att det bara är en tidsfråga innan det smäller när någon med bil försöker ta sig ut från sin utfart. Att flera gårdar dessutom hyser egen verksamhet som gör att transportfordon emellanåt måste använda utfarterna gör situationen än mer riskabel.

Mot denna argumentation fanns även boende som inte såg på vägen som lika problematisk utan tvärtom ansåg att hastighetsbegränsningen som finns just nu är lagom. Det är ju trots allt så att vägen länge varit en beståndsdel av livet i Dala och att alla som köper hus där känner till det redan från början. Och så är det ju med de allra flesta frågor i samhället; olika tankar och åsikter finns och måste få finnas. Glädjande denna kväll var dock att saken diskuterades i god ton.

Parallellt med diskussionen om vägen lyftes också behovet av att få till en cykelbana. Anläggandet av en sådan skulle utgöra en stor och positiv förändring för de boende i Dala och på en direkt fråga från en av deltagarna sade sig flertalet (men inte riktigt alla) husägare vara beredda att avstå en del av sin trädgård för att förverkliga en cykelbana. Glädjande nog finns också en sådan planerad i Hörby kommuns översiktsplan för 2030 så förhoppningsvis kan det bli verklighet inom ett par år. Vid summering av diskussionen kring bilväg och cykelbana verkade de flesta överens om att en något sänkt hastighet för bilvägen samt en cykelbana är värt att arbeta för i Dala. En arbetsgrupp om fem personer tillsattes för att se närmre på dessa frågor.

Hanna Ahlkvist önskar en busslinje genom Dala

Efter att vägen avhandlats följde ett par mindre frågor. Avsaknaden av en busslinje påtalades av en av de äldsta i sällskapet, Hanna Ahlkvist, som visserligen både cyklar och kör bil fortfarande men som anar att hon inte kan göra det så länge till. Hon har förhoppningar att den busslinje som till inte så länge sedan gick mellan Östraby och Löberöd kommer igång igen, inte minst för att just äldre ska kunna lämna bilen hemma.

En ytterligare fråga som lyftes handlade om behovet av vatten. I Dala finns inget kommunalt vatten dragit och många har problem med sinande brunnar. Dock förefaller det som att ingen enkel lösning finns i sikte eftersom ansvariga på kommunal nivå inte har för avsikt att dra kommunala ledningar till området inom den närmsta 15-årsperioden. Därtill har det visat sig svårt att hitta vatten vid brunnsborrningar vilket gör en eventuell gemensam satsning på brunn till en osäker investering. Frågan lämnades olöst för kvällen men ändock lyft och erkänd som en mycket viktig fråga för byn framöver.

Slutligen samtalades kort om behovet att se över allén som finns utmed bilvägen från Västerstad till väg 13. Ännu finns det kvar träd som minner om en praktfull och långlivad allé som en gång sträckte sig betydligt längre än den gör idag. Dock bör den nu planteras om utifall att vi önskar en allé där också i framtiden. Möjligen finns det medel att söka för sådan plantering.

Vid avsked för dagen lyftes frågan om liknande möten bör hållas även framöver. Svaret blev ett övertygande ja och då gärna i form av en grillkväll…

Ny lekplats på gång!

Under året har Angela Spencer, kassör i byföreningen, jobbat hårt för att få till förbättringar av Askeröds lekplats. För en tid sedan stod det klart att Hörby kommun skjuter till pengar till ändamålet.

Nu har också arbetet kommit igång på riktigt. Gamla staket och slitna brädor har tagits bort. Ny sand har lagts till under gungställningarna. Och det vi nu väntar på är att den nya lekutrustningen ska komma på plats – något kommunen beräknar kommer ske innan november är slut. Förutom en allmän upprustning kommer vi då få ny lekutrustning för de yngsta samt en hinderbana och nya bänkar.

Mer info och foton kommer allt emedan arbetet fortsätter!

På söndag är det dags för andra vandringen i Askeröd!

Nu går vi vidare i vår serie av vandringar i Askeröd under hösten. På söndag kl 16.30 samlas vi i Stationsparken i Askeröd och går därifrån tillsammans en slinga som går i och omkring bykärnan. Redan här kan ni läsa om ett par av de platser vi kommer att se.

 

 

Järnvägen

Genom Askeröd gick under många år en järnväg med persontrafik såväl som godstrafik. Sträckan Bjärsjölagård-Eslöv öppnades 1866 och kompletterade då sträckan Bjärsjölagård-Ystad som öppnades året före. Kostnaden blev en bit över 4 miljoner kronor, något som kan sättas i perspektiv genom att hänvisa till rallarnas lön som var ca 1 kr per dag.

Det var tack vare järnvägen som det överhuvudtaget växte fram en by i Askeröd; utan järnväg kunde det varit en försvinnande by som många andra. Istället blomstrade byn och något som kan liknas vid en byggboom inträffade på 1870-80 talet. Under dessa och efterföljande år startades också ett flertal verksamheter: det fanns mataffärer, bageri, klädaffärer, mejeri, slakteri, mekanisk verkstad, café, telefonstation, urmakeri mm. De flesta av alla dessa saker tillkom mellan järnvägens ankomst och första världskriget.

Det var med 1930-talets depression som vändningen kom. Depressionen slog hårt mot mindre privatägda järnvägar och SJ tog över många sträckor, däribland den genom Askeröd. Till en början gick tågen fortsatt efter samma schema men framåt 60-talet började många järnvägslinjer drabbas av nedläggning. Sträckan mellan Eslöv och Ystad höll ut ett tag men 30 maj 1981 gick sista persontåget. Sträckan stängdes officiellt 1983 och revs upp 1984.

Ett av de sista tågen som passerade Askeröd. 1981. Foro: Sigurd Nilsson

 

Intressanta hus

Stationshuset speglar dåtiden i sin tegelarkitektur och blev ett naturligt centrum för den framväxande byn. 1872 flyttade första stationsinspektören in på husets övervåning och i mer än hundra år bodde där sedan järnvägsfolk med familjer. Huset hyste också postkontor fram till 1973. När tågtrafiken upphörde såldes huset som privatbostad.

Mitt emot Stationshuset hittar vi bland annat ett numera grönt hus som länge var känt som Raabs affär. Historien är den att handlaren J O Oldén byggden huset runt år 1900 och startade mataffär (vid tidpunkten den tredje matvaruaffären i den omedelbara närheten) varpå han sedan följdes av fem olika handlare som alla bedrev affär. Den siste hette Henning Raab och efter dennes död 1977 upphörde affären som då var byns sista. Detta upplevde många som ett dråpslag för byns existens.

Huset som kallas Hildas Café ligger också mitt emot stationen. Här drev Hilda Persson under många år ett bageri och café. Under bageriets dagar hade Hilda hjälp av flertalet inneboende bagerskor och bagarelever. Caféet blev en viktig mötesplats för byns invånare och som vi kommer höra senare var det också här i huset som idrottsklubben Askeröds IF startades 1944. I huset fanns även en telefonstation som bemannades dygnet runt med en så kallad telefonissa som kopplade alla samtal rätt.

Spannmålsmagasinet byggdes i början av 1900-talet av Sven Nilsson som var Askeröds stora affärsman. Det höga huset inrymde ett spannmålsmagasin medan det lägre huset var en del av Askeröds andelsslakteri som under sin blomstringsperiod var ett av Skånes större landsbygdsslakterier. I spannmålsmagasinet bedrevs som sagt spannmålshandel men man tillhandahöll även andra typer av förnödenheter till lantbruket, något som pågick i olika former ända in på 1990-talet.

Det så kallade Funkishuset ligger en bit in på Jöns Bengts väg och var när det byggdes under brinnande krig (stod färdigt 1945) del av en djärv och modern stil kallad funkis. Även detta hus hyste under en period en affär.

 

Ekhagen

2007 fick Sigurd Nilsson, boende i Askeröd, Hörby kommuns miljöpris för sitt ”exemplariska mångåriga naturvårdsengagemang att med hjälp av röjning och slåtter återställa floran i ekhagen i anslutning till Askeröds by. Ekhagen som åsyftas är de 2 ha som återfinns bakom husen på gatan som går igenom Askeröd och som även ramas in av Jöns Bengts väg på ena sidan och idrottsplatsen på den andra. Det var i mitten av 1980-talet som Sigurd inledde sitt arbete med att hugga omkring ett tunnland med lie och från 1990-talet hela hagen med slåtterbalk. Han fick då bra stöd av Hörby Naturvårdsförening, markägare, grannar och byförening. Även Länsstyrelsens Naturvårdsenhet var under flera år på plats och gav råd och under några år även ekonomiskt bidrag.

Området hade betats i hundratals år men hotades nu av att växa igen. Genom Sigurds insatser behöll området en rik markflora som både utgjorde ett välkommet inslag i det åkerdominerade landskapet och resulterade i en ökad medvetenhet och engagemang bland byns invånare.

I samband med ägarbyte fick Sigurd 2010 avsluta sitt skötselavtal av hagen med Länsstyrelsen. Sedan dess har tyvärr många sällsynta arter försvunnit men hagen bär en fin historia och utgör fortfarande ett vackert och viktigt inslag i jordbrukslandskapet.

 

En sund själ i en sund kropp

Askeröds IF bildades 1944 inne i Hildas Café. Avsikten att bereda ortens unga fysisk aktivitet under mottot ”en sund själ i en sund kropp”. Fotboll var den dominerande sporten i föreningen då och har så varit ända fram till nu, även om andra idrotter har bedrivits under sporadiska perioder.

Ganska snabbt efter föreningens bildande fanns en god uppslutning kring dess aktiviteter. Under perioder lär uppemot 90 % av bygdens alla unga pojkar ha gått igenom ungdomen och på något sätt varit involverad i fotbollen. Framåt 80- och 90-talet vann dessutom flickfotbollen terräng och Askeröds IF blev en pionjärförening på damsidan med lag så högt upp i seriesystemet som division 1 (damernas näst högsta serie). Även herrlaget har varit framgångsrikt och var under många år det mest framstående laget i Hörby kommun. Askeröds IF var således, trots ortens ringa storlek, en förening känd för väldigt många fotbollsintresserade i Skåne.

Även om föreningen fortfarande mår väl är den inte riktigt lika framgångsrik längre. Särskilt tråkigt är att damlaget har behövt lägga ner verksamheten på grund av för få spelare. Herrlaget finns kvar och befinner sig just nu i division 5. Men precis som när klubben bildades finns fortfarande stort intresse bland bygdens unga och det finns både pojk- och flicklag som kommer samman för träningar några gånger i veckan. Med andra ord lever grundarnas avsikt kvar än idag och Askeröds IF har fortfarande en viktig del i att förse ungdomar med en meningsfull och sund vardag.

Vandring i vackert landskap

Den första av tre vandringar anordnade av Askerödsbygdens byförening, Omställning Askeröd och Holma Folkhögskola hölls under torsdagskvällen. Totalt blev det 15 stycken som medverkade mer eller mindre under promenaden som gick över Askeröds Mosse. Även om just denna promenad är relativt välkänd i byn var det många som inte hade gått där förut. Tillsammans fick vi uppleva ett vackert landskap som är värt ett besök för alla som uppskattar stillhet, djurliv och fin natur.

Nästa vandring sker den 3 september med samling i Stationsparken kl 16.30. Mer information om den vandringen kommer här på hemsidan inom kort!

Vandring vid Askeröds Mosse

Det finns mycket fin natur kring Askeröd, där du kan gå, springa eller cykla. Under sensommaren kommer byföreningen i samarbete med Omställning Askeröd och Holma Folkhögskola presentera tre promenadstråk, där du kan uppleva naturens gång under hela året. Under promenaderna kommer du också att få höra om historien bakom många av de platser vi passerar.Den första vandringen går runt Askeröds Mosse den 24 augusti kl 18.30 med samling i Stationsparken. Här kan du nu läsa mer om vandringen.

 

Askeröds Mosse

Askeröds Mosse är en del av Kävlingeåprojektet som är ett samarbete mellan 9 kommuner inom Kävlingeåns avrinningsområde. Området har historiskt sett varit ett våtmarksområde med bete och torvtäckt. Det omfattar omkring 12 ha och innehåller i dag 6 mindre dammar med tillhörande översvämningsområden. Mossan anlades under 2005. Området tillhör 6 olika fastighetsägare, som idag sköter området genom en samfällighetsförening. Syftet med återetableringen av våtmarksområdet är att minska miljöpåverkan i avrinningsområdet för Kävlinge å, samt att minska transporten av näring ut till havet. Ett syfte är även att öka den biologiska mångfalden.

Från otillgängligt till rekreationsområde

Foto: Bengt Bengtsson

Under många år låg stora delar av området oanvänt och var ganska otillgängligt med sina sumpområden, massor av brännässlor, tistlar, kaveldun och meterhögt gräs. Med mossprojektet schaktades hela området. Enbart enstaka träd och några skogsdungar lämnades kvar och låga dammar grävdes ut med tillhörande översvämningsområden. Området iordningställdes till djurbete och kring den sista dammen till uppodling. Idag hålls området betat och hägnat så att det går att promenera runt hela eller delar av våtmarksområdet.

Fågellivet
Framför allt fågellivet har njutit gott av våtmarkssatsningen. Under åren har fler och fler fåglar synts till i dammarna och angränsande skogsdungar. Under vinter och vår kan du se stora mängder gäss, mest grågäss, men även kanadagäss, sädgäss och vitkindade gäss förekommer, samt sångsvan. Gässen gör också att havsörnen ibland stryker förbi höst- och vintertid, och även kungsörn och pilgrimsfalk har observerats. Under flytten både vår och höst kan du ha tur att se många (även sällsynta) fåglar, som stannar över i mossen en dag eller två. Våren 2017 sågs bland annat kungsfiskare och ägretthäger hålla till i dammen intill reningsverket.

På sommaren är det mestadels häckande fåglar som syns i och invid mossen: knölsvan, grågås, gråhäger, grav- och gräsand, sothöna och inte minst en art som verkligen har gynnats av alla moss- och dammprojekt i Kävlingeåns avrinningsområde, nämligen gråhakedoppingen. Spana efter en fågel liggande på vattnet, stor som en and med lång spetsig näbb, röd hals och grå kind. Den som lyssnar och kikar lite noggrannare kan även hitta både sävsparv och kärrsångare. För några år sedan gjorde även brun kärrhök ett häckningsförsök, men det misslyckades – vassarna är inte tillräckligt omfattande. Omvandlingen av mossen har även inneburit att trollsländorna trivs bra och det har gjort att lärkfalken numer är en årlig gäst under sommaren.

Växtligheten
Efter iordningsställandet av våtmarken har särskilt stora bestånd av gul svärdslilja på försommaren varit ett av de mera spektakulära tecknen. I gränsdiket syns på våren små ansamlingar av kabbeleka. Under sommar och sensommar blommar tjärblomster och fackelblomster med sina skarpt rosa blommor tillsammans med vitklövern, som trivs med betandet. Du finner även det gulvita älggräset, mjölkört, dunört och numera gott om tistlar. Härtill kommer ett stort antal andra blommande växter och buskar fram för allt längs med diket och i de små dungarna. De flesta växterna är typiska för mossjord och betade områden. I skogsdungen finns tidigt på våren både snödroppe och gullviva.

Djurlivet
Småfisk finns i dammarna och i diket tillsammans med olika grodor och andra vattenlevande insekter. Dessutom finns rådjur och vildsvin i skogsdungarna och 2017 verkar ett rävpar ha etablerat sig liksom en utter (på vandring) har iakttagits.

Utvecklingen
Både djur- och fågellivet samt växtligheten förändras kontinuerligt. Nya arter kommer till för varje år allt eftersom området utvecklas. Det, som har varit så intressant, är att det har gått väldigt fort med etableringen av många arter av både växter och djur/fåglar. Det är mycket tydligt att den biologiska mångfalden har ökat. I dag finns gott om växtlighet för en mångfaldig insektsfauna och därmed också en ökad diversitet bland fåglar och andra djur.

Mossen från ovan. Foto: Bengt Bengtsson

Succé för sommarlovsaktiviteter!

För den som till äventyrs beger sig till Stationsparken i Askeröd under de närmsta veckorna väntar en annorlunda upplevelse. Parken har nämligen fyllts med konstverk och kojor, och den anslutande asfaltsplanen har fått en slalombana av däck samt en ramp. Alla dessa saker är resultatet av de sommarlovsaktiviteter som under tre dagar i veckan arrangerades i parken av Askerödsbygdens Byförening och Hörby kommun. Det är svårt att sammanfatta dagarna på annat sätt än att de var en succé!

Här nedanför finns bilder som ger er möjlighet att följa med i barnens aktiviteter. Ett stort tack riktas till Angela Spencer, Niklas Hellberg, Louise Lundberg, Johannes Persson och Jonas Bengtsson som alla var med och gjorde dagarna möjliga. Och så förstås till alla barn som gjorde fantastiska saker!

Ungdomarna intar Askeröd

Hur skulle lekplatser och parker se ut om barnen fick bestämma? Under onsdag till fredag får invånarna i Askeröd svar på frågan när Askerödsbygdens Byförening tillsammans med Hörby kommun arrangerar sommarlovsaktiviteter. Med hjälp av egna konstverk och naturmaterial får deltagande barn och ungdomar utforma Askeröds lekplats och Stationspark så som de önskar. Målet är att uppmuntra till lek men också att deltagarna får förståelse för hur de tillsammans kan påverka levnadsmiljöer i sin närhet.

 

När Hörby kommun erbjöd ideella föreningar medel för att genomföra sommarlovsaktiviteter nappade Askerödsbygdens byförening. Valet föll på att i dagarna tre genomföra aktiviteter i Askeröds lekplats och anslutande Stationspark.

– Området är viktigt för bygden eftersom den utgör en naturlig mötesplats för barn och vuxna. Under hösten hoppas vi att tillsammans med kommunen genomföra förbättringar av lekplatsen och nu får vi chans att undersöka vad som händer om ungdomar själva får utforma både lekplatsen och Stationsparken. Det kommer säkert ge idéer som vi kan gå vidare med framöver och det ger dessutom ungdomarna en starkare koppling till platsen, säger Angela Spencer som är arkitekt, styrelseledamot i byföreningen och som har huvudansvar för aktiviteterna.

Initiativet har fått stort stöd i bygden och många bidrar med både kunnande och resurser. Konstnären Niklas Hellberg kommer under en dag välkomna deltagande ungdomar till sin studio där ungdomarna får skapa konstverk som sedan uppförs runtom i lekplatsen och Stationsparken. Louise Lundberg, bland annat känd för att ha byggt takträdgårdar i Malmö, kommer instruera medan deltagarna skapar nya rum och utrymmen med hjälp av naturmaterial. Johannes Persson på nystartade Askeröds Bygg bidrar med att bygga en ramp för cykel, inlines och skateboard. Vidare har Dala Bil och Traktor bidragit med gamla bildäck och Herman Anderssons Plåt med lastpallar.

– Det är verkligen kul att många har ställt upp för att göra sommarlovsaktiviteterna så bra som möjligt för våra ungdomar. Men det känns också angeläget eftersom vi tycker Hörby kommuns initiativ är jättebra. Att hitta samarbeten mellan kommunen och dess invånare känns viktigt för framtiden och vi vill visa att vi i Askerödsbygden gärna är med i sådana samarbeten, avslutar Angela Spencer.

 

Växtloppis i sommarvärme

Under söndagen hölls vårens upplaga av växtauktion i Stationsparken. 20 personer närvarade under en timmes solig auktion som sedvanligt leddes informativt och föredömligt av Louise Lundberg. 960 kronor blev den slutgiltiga summa som betalades för alla växter och gemensamt beslut togs att pengarna ska gå till Byföreningens pågående projekt att förbättra byns lekplats. I höst är det åter dags för växtauktion, den gången i samband med barnloppis och höstmarknad den 9 september.

 

Anmälan till sommarlovsaktivitet i Askeröd!

Nu har Hörby kommun färdigställt programmet för årets sommarlovsaktiviteter. Som tidigare skrivits här på hemsidan har kommunen i år valt att ge förtroendet till föreningar och organisationer i bygden och Askerödsbygdens byförening är en av dem som fått bidrag. Fram till 8 juni är det nu möjligt för barn och ungdomar att anmäla sig till aktiviteterna på kommunens hemsida.

Vi hoppas att det är flera som vill komma och vara med under aktiviteterna i Askeröds stationspark och lekplats 5-7 juli!

Trafikverket svarar på medborgarförslag

En av de frågor som byföreningen och enskilda invånare i bygden arbetat mest med under senare år är vägen som går mellan Löberöd och Östraby, genom Dala och Västerstad. Många hade önskat sänkt hastighet på sträckan, inte minst genom Dala där hus finns samlade på båda sidor av vägen. Ett annat förslag har varit att få till en cykelväg för att förbättra säkerheten för dem som till äventyrs vågar cykla i bygden.

Senast i raden är det Linda Stenbeck, numera styrelseledamot i byföreningen, som drivit frågan. Som en följd har hon nu nåtts av svar från Trafikverket som trevligt men bestämt berättar att inga förändringar inom deras ansvarsområde planeras. Det Trafikverket hade kunnat satsa på är saker som fartkameror och/eller olika typer av farthinder, men det är således inte att förvänta. Anledningen är att Trafikverket måste lägga pengar på sträckor där det kör fler bilar.

Byföreningen kommer dock fortsätta påtala behovet av åtgärder på sträckan vid lämpliga tillfällen. Som det är just nu är det farligt att befinna sig utmed vägen, något som gör att få väljer att cykla i bygden trots att viljan finns. Vägen utgör dessutom ett effektivt hinder för kontakter grannar emellan, något som försvårar ambitionen att uppmuntra naturliga möten och en levande bygd.